DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Nguồn vốn huy động được sử dụng như thế nào ?

Tuỳ thuộc vào khối lượng dòng tiền ở các giai đoạn phát triển của hệ sinh thái Conha.vn,
trên tinh thần là nhà quản lý quỹ đầu tư, chúng tôi phân ra 3 giai đoạn để mở rộng hệ sinh thái.

NGẮN HẠN

Hoàn thiện cơ cấu nhân sự và hệ thống quản lý, triển khai kế hoạch marketing thu hút cộng đồng user và traffic, phát triển các ứng dụng, tiện ích bổ sung vào hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Conha.vn

TRUNG HẠN

Triển khai các dự án kinh doanh trên nền công nghệ Internet mang tầm quốc tế bổ sung vào Hệ Sinh Thái Kinh Doanh Công Ty.

DÀI HẠN

Xây dựng và mở rộng trung tâm nghiên cứu R&D, đầu tư nghiên cứu các công nghệ Lượng Tử, Plasma và Năng Lượng Tái Tạo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Yêu cầu Gọi điện